Thom Restaurant @ Jim Thompson Museum

Type: Bar & Restaurant

Location: Jim Thompson Museum, Rama I Road, Bangkok, Thailand