Novotel Fenix Pleonchit

Type: Hospitality

Location: Pleonchit Road, Bangkok, Thailand